1. Sotra Sjakklubb skal bidra til å gjøre sjakktilgjengelig for flest mulig. Klubben er lokalisert på Sotra, og har som mål om å være den ledende klubben på Sotra, Øygarden og i Bergens vestre bydeler, gjennom sine organiserte sjakkaktiviteter. Klubben bidrar også nasjonalt.

2. Sotra Sjakklubb er tilsluttet Norges Sjakkforbund.

3. Klubben skal ha geografisk tilhold vest for Sotrabroen, sør for Solsviksundet og nord for Skogsvåg. Det er likevel anledning til å arrangere sjakklige aktiviteter på andre steder når de er av en tidsavgrenset varighet.

4. Klubben tilbyr to typer medlemskap; hovedmedlemskap og bimedlemskap. Bimedlemskap kan bare tilbys aktive medlemmer av Norges Sjakkforbund.

5. Medlemskap i Sotra Sjakklubb skal godkjennes av styret. Hovedmedlemmer skal meldes inn i Norges Sjakkforbund.

6. Medlemskap i Sotra Sjakklubb gir rett til:

 1. Deltakelse i alle aktiviteter som klubben arrangerer.
 2. Deltakelse på lag som klubben stiller med i Vestlandsserien eller andre lagkonkurranser. Den enkelte lagleder foretar laguttak foran hver enkelt lagkamp.
 3. Deltakelse i eksterne turneringer som medlemskapet i Norges Sjakkforbund åpner for.
 4. Egen brukerkonto på klubbens nettsider for tilgang til interne klubbdokumenter.

7. Klubben skal holde ordinært årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Datoen for årsmøtet kunngjøres i terminlisten for vårsesongen. Innkalling og saksliste kunngjøres på klubbens nettsider, og i tillegg sendes medlemmene senest 14 dager før fastsatt dato for årsmøtet. Innkalling og årsmøtepapirer kan sendes elektronisk til medlemmene som har oppgitt sine e-postadresser, ellers med post.

8. Årsmøtet skal som et minimum behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Innkomne forslag
 3. Forslag fra styret
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Valg

Protokoll fra årsmøtet føres og signeres av to hovedmedlemmer utenfor styret. Kopi av protokoll, årsberetning og regnskap sendes til Norges Sjakkforbund for arkivering.

9. Det er kun klubbens hovedmedlemmer som kan avgi stemme på årsmøtet. Bimedlemmer har tale- og forslagsrett.

10. Vedtak om oppløsning av klubben og vedtektsendringer kan bare fattes av ordinært årsmøte.

a) Vedtak om oppløsning av klubben avgjøres med enstemmighet. Klubbens eiendeler skal da overføres Hordaland Sjakkrets eller Norges Sjakkforbund, hvor de skal oppbevares i påvente av at ny sjakklubb blir stiftet i regionen. Kravet om enstemmighet kan ikke endres i henhold til pkt. 10b eller på annen måte.

b) Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall.

c) Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.

11. Styret består av leder, kasserer, og 4-6 styremedlemmer. De velges for 2 år. Leder og to av styremedlemmene står på valg i oddetallsår, og kasserer og de to andre styremedlemmene i partallsår. Varamedlemmer velges på årsmøtet med samme varighet som styremedlemmet som skal bli erstattet.

12. Klubbens revisor velges av årsmøtet for 2 år. Revisor kan ikke være medlem av styret. Revisor har som oppgave å gjennomgå klubbens regnskap sammen med kasserer, og skal legge frem sin innstilling til årsmøtet under behandlingen av regnskapet.

13. Det skal holdes ekstraordinært årsmøte på minimum 14 dagers varsel når minst 3 av styremedlemmene, eller 1/4 av hovedmedlemmene krever det. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle sakene som det er krevet skal behandles. Kunngjøring og innkalling følger samme praksis som for ordinært årsmøte.

14. Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben. Blant styrets oppgaver er

 • Organisering og gjennomføring av klubbens ordinære turneringer i tråd med klubbens turneringsreglement.
 • Foreta anskaffelser av nødvendig materiell.
 • Organisering av kurstilbud og opplæring av nye medlemmer.
 • Utadrettet virksomhet (informasjonsarbeid, rekruttering, eksterne arrangementer, osv.)
 • Kompetanseheving av tillitsvalgte og medlemmer med andre verv/funksjoner.
 • Forberedelse til og gjennomføring av årsmøte og eventuelle medlemsmøter.
 • Oppnevning av lagledere, og tilrettelegging for lagene våre i lagkonkurranser.
 • Oppnevning av delegater til Norges Sjakkforbunds kongresser.
 • Samarbeid og koordinering med Sotra Sjakklubbs Ungdom.

15. Styrevedtak kunngjøres på den lukkede delen av klubbens nettsider.

Vedtatt av årsmøtet 26.02.2015

Turneringsreglement

Sotra Sjakklubb

§1. Formål

Dette reglementet skal sikre en korrekt og rettferdig gjennomføring av de turneringer klubben står som arrangør for, og bygger på Norges Sjakkforbunds turneringsreglement.

§2. Årlige arrangement

Sotra Sjakklubb arrangerer årlig følgende mesterskap og turneringer:

 • Vår- og Høstturneringen (se §4)
 • Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien (se §6)
 • Klubbmester (§7)
 • David Bronstein Cup (se §8)
 • Seriesjakk (se §9)
 • Klubbmesterskap i lynsjakk (se §10)
 • Andre

§3. Deltakelse

 • Medlemmer av Norges Sjakkforbund kan delta i turneringene som inngår i Klubbmesterskapet (Vår- og Høstturneringen). Kun hoved- og bimedlemmer inngår i sammenlagstillingen i Klubbmesterskapet.
 • Alle kan delta i turneringene som inngår i lynsjakk- og hurtigsjakkserien. Kun hoved- og bimedlemmer inngår i sammenlagtstillingen i Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien.
 • Alle kan delta i Klubbmesterskapet i lynsjakk, men kun de fire beste hovedmedlemmene går til finalespill.
 • Medlemmer av Norges Sjakkforbund kan delta i David Bronstein Cup.
 • Klubbens hovedmedlemmer kan delta på klubbens lag i Vestlandsserien.
 • Tittelen "Klubbmester" kan kun gå til hovedmedlemmer av Sotra Sjakklubb.

§4. Vår- og Høstturneringen

 • Alle medlemmer av Sotra SK kan delta i Vår- og Høstturneringen. Øvrige deltakere må være medlemmer av Norges Sjakkforbund.
 • Vår- og Høstturneringene består av 6 runder. Seier i en runde gir 40 poeng mens remis gir 20 poeng i Klubbmesterskapet. Alle rundene er tellende for premiering i Vår- og Høstturneringene, men to dårligste resultatene samlet fra disse turneringene strykes i årssammendraget i Klubbmesterskapet.
 • Betenkningstiden er 90 minutter på hele partiet pluss 30 sekunders tillegg for hvert trekk (såkalt FIDE betenkningstid).
 • Alle spilte partier blir ratet. Klubben er eneste arena for ratede partier.
 • Deltakerne spiller i samme gruppe, men inndeles i to tilnærmet like store klasser, A og B (hvor A er den sterkeste), etter offisiell rating. Uratete spillere plasseres etter antatt spillestyrke. I hver klasse premieres 1/3 av det antall deltakere som har gjennomført minst 2 av rundene.
 • Det foretas en seedet trekning av startnummer foran første runde.
 • Deltakerne kan, dersom det ikke er mulig å sette opp runden på annen måte, møte hverandre opptil to ganger i løpet av turneringen. I så fall skal de spille med motsatt farger enn ved forrige møte. Ellers settes rundene opp etter vanlige Monrad-regler blant de fremmøtte på de kveldene som er avsatt til turneringen.
 • Påmelding til de enkelte rundene må være meldt til turneringsleder innen kl. 1915. Runden starter kl. 1920.
 • Det gis anledning til å ta så mange frirunder som man måtte ønske. Nye deltakere kan tre inn i turneringen på et hvilket som helst tidspunkt.
 • Man blir først avkrevd startavgift når man starter sitt første parti. Startavgiften er
  • kr 100,- ved inntreden i første halvpart av rundene.
  • kr 75,- ved inntreden i andre halvpart av rundene.
 • Deltakere i klasse A som tar frirunde får ½ poeng lagt til sin poengscore, mens deltakerne i klasse B gis ingen tillegg på sine frirunder. Ingen spiller kan bli tillagt mer enn 1½  slike tilleggspoeng. Disse poengene tas med i kvalitetsberegning og benyttes som grunnlag for bordsammensetning i fremtidige runder, men strykes i den endelige resultatlisten.
 • I resultatlisten skilles deltakerne med samme poengscore ved hjelp av Monrad og deretter Berger kvalitetsberegning.

§5. Premiering av bemerkelsesverdige partier

Medlemmer av Sotra SK har rett til å nominere sine egne og sine klubbkameraters ratede partier som er spilt i løpet av året, enten i Vår-/Høstturneringen, seriesjakken eller andre turneringer. Disse rettes til formannen sammen med opplysning om hvilken kategori de hører inn under.

Styret fastsetter en frist for innkomne forslag og oppnevner en jury som vil gå gjennom de nominerte partiene.

Det settes opp premier for

 • Beste parti
 • Største individuelle prestasjon
 • Beste kombinasjon
 • Beste sluttspill
 • Største bukk

Juryen kan utelate premier dersom den ikke finner noen verdige kandidater.

§6. Lynsjakk- og hurtigsjakkserien

 • Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien er to separate mesterskap som går gjennom hele kalenderåret.
 • Lynsjakkserien består av spesielt angitte lynsjakkturneringer, som normalt avholdes som 10-runders Monrad-turneringer med alle spiller i en gruppe, og med betenkningstid 3 min + 2 sek./trekk. Noen av lynsjakkturneringene kan spilles som turneringer med tidshandicap. Uetablerte spillere kan gis tidshandicap ut fra turneringsleders vurdering.
 • Hurtigsjakkserien består av spesielt angitte hurtigsjakkturneringer, som normalt avholdes 6-runders Monrad-turneringer med alle spillere i en gruppe, og med betenkningstid 15 min. Noen av hurtigsjakkturneringene kan avvikles som tematurneringer.
 • Turneringene som inngår i Lynsjakk- og Hurtigsjakkserien blir normalt ikke ratet, og er da åpne for spillere uten tilknytning til noen klubb. Det er anledning til å rate enkeltturneringer og/eller la dem inngå i Norges Grand Prix. Dette skal i så fall bli tydelig annonsert på klubbsidene.
 • Hoved- og bimedlemmer gis poeng for plasseringer i hver turnering i Lynsjakk- og Hurtigsjakkserien etter følgende skala:
  • Vinneren av turneringen får mesterskapspoeng tilsvarende 3 ganger antall deltakende medlemmer.
  • Mesterskapspoengene til de neste plasseringene utgjør tilnærmelsesvis 90 % av poengene til plasseringen over.
 • I både lynsjakk- og hurtigsjakkturneringene benyttes kvalitetsberegning til å skille spillernes plassering .
 • Deltakernes to svakeste turneringsresultat i begge seriene blir strøket i årssammendraget.
 • Vinner av lynsjakkserien går til den spiller som oppnår flest poeng sammenlagt, når alle turneringene som inngikk i lynsjakkserien er lagt sammen. Ved evt. poenglikhet blir vinneren den som har flest førsteplasser gjennom sesongen. Dersom det fremdeles er likt, telles det andreplasser, osv., helt til man har en vinner.
 • Tilsvarende fremgangsmåte benyttes for å finne vinner for hurtigsjakkserien.

§7. Klubbmester

Klubbmester er sammenlagtvinner av Vår- og Høstturneringen, Lynsjakkserien og Hurtigsjakkserien.

Plasseringene i Vår- og Høstturneringen blir vektlagt etter samme poengskala som for plasseringer i hurtigsjakkturneringer, multiplisert med 5 (antall tellende runder).

For plasseringen lynsjakk- og hurtigsjakkserien regnes mesterskapspoengene.

Vinneren blir den som har høyest antall poengsum når man summerer poengene fra disse tre mesterskapene.

§8. David Bronstein Cup

David Bronstein Cup er en åpen hurtigsjakkturnering som arrangeres hvert år på høstparten.

Styret bestemmer hvert år de øvrige rammene for denne turneringen (tidspunkt, spillested, betenkningstid, NGP, premiering, osv.).

§9. Seriesjakk

Seriesjakken følger Norges Sjakkforbunds terminliste og regelverk for lag-NM.

Styret utnevner laglederne foran hver lagsjakksesong. Laglederne peker ut sine lag blant klubbens hovedmedlemmer.

§10. Klubbmesterskap i lynsjakk

Sotra SK Klubbmesterskap i lynsjakk er høstsesongens siste arrangement. Mesterskapet innledes med turnering over 10 runder med alle i en gruppe hvis mulig. Betenkningstiden er 3 min. pluss 2 sek./trekk.

De 4 beste spillerne som er hovedmedlemmer går videre til cupspill. Hver runde i cupspillet består av to partier, ett med hvit og ett med svart. Dersom det står likt mellom spillerne etter disse to partiene er ferdigspilt, skal runden avgjøres med stikkamp: Da får hvit 5 minutters betenkningstid og svart 4 minutter. Ved remis vinner svart. Det trekkes om retten til å velge farge.

Vinner av finalen blir Klubbmester i lynsjakk. De to finalistene og vinner av bronsefinalen blir premiert.

§11. Endringer av turneringsreglementet

Større endringer av reglementet skal gjøres av årsmøtet. Mindre endringer kan gjøres av styret og skal kunngjøres senest sammen med innbydelsen til vedkommende turnering.

Vedtatt av årsmøtet 23.02.2017.

Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!